Respect voor de privacywet van 8 december 1992


BYAZ bvba verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet’).


Dit engagement komen we na voor al onze diensten.


Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens” iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische,eeconomische, culturele of sociale identiteit.


De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be.